top of page

čt 11. 8.

|

Nad Lesem 77

Blossoming of the lotus with Bijay J. Anand

Lotos je symbolem spirituality, krásy a božské dokonalosti. Přesto roste ve špinavých a znečištěných vodách. Všichni můžeme být jako lotos. Mít krásnou auru, zářivou energii a žít šťastný, radostný život navzdory negativním depresivním a chaotickým energiím kolem nás.

Registration is Closed
See other events
Blossoming of the lotus with Bijay J. Anand
Blossoming of the lotus with Bijay J. Anand

Čas a Místo

11. 8. 2022 14:00 – 14. 8. 2022 13:30

Nad Lesem 77, Turkovice 77, 251 65 Ondřejov, Česko

O události

English below

Co vám kurz přinese:

 • Spojení se svými hlubokými a často potlačenými emocemi, abychom uzdravili svou duši a osvobodili svůj život od okovů smutku
 • Budeme zkoumat možné blokády v naší anáhata (srdeční) čakře, které jsou za tyto pocity zodpovědné a také objevíme způsoby, jak tyto blokády odstranit a otevřít si tak cestu k lásce a blaženosti v našem životě.
 • Důkladně se podíváme na to, o čem jsme podmíněně přesvědčeni, že je krásné a stojí za úsilí a pak pochopíme, co ve svém životě skutečně potřebujeme, aby byl bohatší, šťastnější a blaženější.
 • Nahlédneme do svého podvědomí a zjistíme, jaké druhy zátěže si neseme. Podíváme se, co můžeme udělat pro to, abychom tuto zátěž ze svého života "setřásli".
 • Pomocí kundaliní jógy, krijí, manter a meditací se naučíme, jak vyčistit a rozšířit svou auru a žít šťastně až do smrti.
 • Budeme zkoumat vibrace vycházející ze zvukových vln a naučíme se je používat jako nástroje ke zlepšení kvocientu štěstí v našem životě

Celý kurz bude probíhat v anglickém jazyce, bez překladu, ale v během kurzu bude přtomen Matěj Richter, spoluzakladatel centra Your People, který může vypomoci s případným překladem.

Kdo je Bijay Anand?

Když v roce 2012 začal vyučovat kundalini jógu v Bombaji, lidé tuto formu jógy neznali. Tato neznalost spolu s určitými zkreslenými představami o ní byla velkou překážkou. Jednou z oblíbených mylných představ bylo, že "Kundalini je nebezpečný had, který po probuzení dokáže rozhodit čakry a přivést člověka buď do psychiatrické léčebny, nebo na hřbitov".

Jeho víra a odhodlání ho držely pevně a začal s výukou v jógových studiích a postupem času vybudoval Sangat, který začal v Bombaji a postupně se přesouval do dalších částí Indie, jako je Dillí, Goa a Pune.

Po pouhých šesti měsících své učitelské cesty byl pozván, aby učil na Mezinárodním festivalu jógy v Goa. Organizátoři museli zrušit další workshopy a lekce, protože jeho první lekce měla obrovský ohlas. Zhruba o rok později byl pozván k výuce na Mezinárodním festivalu jógy v Rišikéši a poté začala jeho cesta výuky na mezinárodních festivalech jógy po celém světě.

Vzpomínka blízká jeho srdci je účast na Bali Spirit Festivalu na Bali v Indonésii. Kde byl pozván, aby vedl dva workshopy. Po jeho prvním sezení se rozvrh musel změnit, protože si přáli, aby vedl workshop každý den. Pátý den akce bylo rozhodnuto, že festival bude zakončen velkým finále workshopu Kundalini jógy s ním jako s lektorem, což pro něj byla obrovská čest, protože to byla jeho první zkušenost s výukou na tomto festivalu.

Od té doby učil ve městech jako je Dubaj, Abú Dhabí, Moskva, Petrohrad, Kazaň a Chelny v Rusku, Kanton v Číně, Bali, Londýn, Manchester, Liverpool, Praha, Finsko, Jamajka a Mexiko.

Během období COVIDu byly zrušeny festivaly po celém světě, na kterých měl učit. V tu chvíli ho organizátoři akcí vyzvali, aby učil online. Mnoho studentů z těchto festivalů se přidalo a přesvědčili, aby uspořádal online lekce. A tak je to už téměř dva roky, co vede semináře kundalini jógy na své instagramové stránce @transformwithbijay a také na svém kanálu "Bijay Anand" na YouTube.

Online lekce vzbudily fenomenální odezvu a stále ji vzbuzují. Jeho záměrem je pouhé sdílení své cesty.       Mezi jeho studenty patří takové celebrity jako Katrina Kaif (bollywoodská superstar) s 62 miliony sledujících na Instagramu, Tarini Jindal - dcera Sajjana Jindala (jednoho z pěti největších průmyslníků v Indii), Shom a Satya Hinduja (děti nejbohatších Indů na světě - rodiny Hinduja) a mnoho dalších.

Výše uvedená zvučná jména byla přirozeným výsledkem vlnového efektu jeho věrných studentů, kterým sloužil a výsledkem jeho organického růstu.

Před rokem, nedaleko Bombaje, založil své léčebné centrum "Anahata Transform Centre". Už dva měsíce zde pořádá jógové retreaty a na každý měsíc letošního roku má naplánované dvě akce.

Program:

Den 1

14.00 Příjezd, ubytování

15.00 - 15.30: Orientační program a uvítací kruh

17.00 - 19.00: Kundaliní jóga s Bijayem

19.00 - 20.00: Večeře

20.00 - 20.30: Večerní meditace

Den 2

06.00 - 07.30: Výlet a ponoření se do přírody

07.30 - 08.30: Snídaně

10.30 - 12.00: Kundaliní jóga s Bijayem

12.30 - 13.30: Oběd

13.30 - 16.30: Relaxace, introspekce a čas strávený se sebou samým

17.00 - 18.30: Kundaliní jóga s Bijayem

19.00 - 20.00: Večeře

20.00 - 20.30: Večerní meditace

Den 3

06.00 - 07.30: Výlet a ponoření se do přírody

07.30 - 08.30: Snídaně

10.30 - 12.00: Kundaliní jóga s Bijayem

12.30 - 13.30: Oběd

13.30 - 16.30: Relaxace, introspekce a čas strávený se sebou samým

17.00 - 18.30: Kundaliní jóga s Bijayem

19.00 - 20.00: Večeře

20.00 - 20.30: Večerní meditace

Den 4

07.30 - 08.30: Snídaně

10.00 - 12.00: Kundaliní jóga s Bijayem

12.30 - 13.30: Oběd

13.30: Odjezd do vašich domovů s krásnými vzpomínkami

DOPRAVA

Je možnost dopravit se vlastním autem, areál má parkování zdarma.

CENA 

Ubytování: 4 000,-

Jídlo: 3 000,-

Přednášky: 6 500,-

Celková cena na osobu je 13 500,-. Cena zahrnuje ubytování, zdravou čerstvou vegetariánskou stravu (snídaně, obědy, večeře), program, veškeré aktivity.

BLOSSOMING OF THE LOTUS

What the course will bring you:

 • Connecting with our deep and often repressed emotions to heal our soul and free our life from the shackles of sadness
 • We will explore the possible blockages in our anahata (heart) chakra that are responsible for these feelings and also discover ways to remove these blockages and open the way to love and bliss in our lives.
 • We will take a close look at what we conditionally believe is beautiful and worth the effort and then understand what we really need in our lives to make it richer, happier and more blissful.
 • We will look into our subconscious and see what kinds of burdens we carry. We will look at what we can do to "shake off" these burdens from our lives.
 • Using kundalini yoga, kriyas, mantras and meditations, we will learn how to cleanse and expand our aura and live happily ever after.
 • We will explore the vibrations emanating from sound waves and learn to use them as tools to improve the happiness quotient in our lives

Who is Bijay Anand?

When he started teaching kundalini yoga in Mumbai in 2012, people were not familiar with this form of yoga. This ignorance, along with certain misconceptions about it, was a big hurdle. One of the popular misconceptions was that "Kundalini is a dangerous snake that when awakened can upset the chakras and land a person either in a mental hospital or a graveyard".

His faith and determination held him firm and he started teaching in yoga studios and over time built a Sangat which started in Mumbai and gradually moved to other parts of India like Delhi, Goa and Pune.

After just six months of his teaching journey, he was invited to teach at the International Yoga Festival in Goa. The organizers had to cancel other workshops and classes because of the overwhelming response to his first class. About a year later, he was invited to teach at the Rishikesh International Yoga Festival and then his journey of teaching at international yoga festivals around the world began.

A memory close to his heart is attending the Bali Spirit Festival in Bali, Indonesia. Where he was invited to lead two workshops. After his first session, the schedule had to change because they wanted him to lead a workshop every day. On the fifth day of the event, it was decided that the festival would end with a grand finale Kundalini Yoga workshop with him as the instructor, which was a huge honor for him as it was his first experience teaching at this festival.

Since then he has taught in cities such as Dubai, Abu Dhabi, Moscow, St Petersburg, Kazan and Chelny in Russia, Guangzhou in China, Bali, London, Manchester, Liverpool, Prague, Finland, Jamaica and Mexico.

During the COVID period, festivals around the world at which he was scheduled to teach were cancelled. At that point, event organizers invited him to teach online. Many students from these festivals joined and convinced him to hold online classes. And so it has been almost two years since he has been conducting kundalini yoga seminars on his instagram page @transformwithbijay and also on his YouTube channel "Bijay Anand".

The online classes have evoked a phenomenal response and continue to do so. His intention is simply to share his journey.

His students include celebrities like Katrina Kaif (Bollywood superstar) with 62 million followers on Instagram, Tarini Jindal - daughter of Sajjan Jindal (one of the top five industrialists in India), Shom and Satya Hinduja (children of the richest Indians in the world - the Hinduja family) and many more.

The above resounding names were the natural result of the ripple effect of his loyal students whom he served and the result of his organic growth.

A year ago, near Mumbai, he established his healing center "Anahata Transform Centre". He has been holding yoga retreats here for the past two months and has two events planned for each month of this year. 

 Program:

Day 1

14.00 Arrival, accommodation

15.00 - 15.30: Orientation program and welcome circle

17.00 - 19.00: Kundalini Yoga with Bijay

19.00 - 20.00: Dinner

20.00 - 20.30: Evening meditation

Day 2

06.00 - 07.30: Hike and immerse in nature

07.30 - 08.30: Breakfast

10.30 - 12.00: Kundalini Yoga with Bijay

12.30 - 13.30: Lunch

13.30 - 16.30: Relaxation, introspection, and time with self

17.00 - 18.30: Kundalini Yoga with Bijay

19.00 - 20.00: Dinner

20.00 - 20.30: Evening meditation

Day 3

06.00 - 07.30: Hike and immerse in nature

07.30 - 08.30: Breakfast

10.30 - 12.00: Kundalini Yoga with Bijay

12.30 - 13.30: Lunch

13.30 - 16.30: Relaxation, introspection, and time with self

17.00 - 18.30: Kundalini Yoga with Bijay

19.00 - 20.00: Dinner

20.00 - 20.30: Evening meditation

Day 4

07.30 - 08.30: Breakfast

10.00 - 12.00: Kundalini Yoga with Bijay

12.30 - 13.30: Lunch

13.30: Departure to your homes with beautiful memories

Transport

It is possible to come in your own car, the area has free parking.

Price

Accommodation: 4,000 CZK

Food: 3,000 CZK

Lectures: 6,500 CZK

The total price per person is 13,500 CZK. The price includes accommodation, healthy fresh vegetarian food (breakfast, lunch, dinner), a program and all activities.

Vstupenky

 • Blossoming of the Lotus

  13 500,00 Kč
  Daň: Včetně DPH
  Prodej skončil

Celkem

0,00 Kč

Sdílet

bottom of page